Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

Pro Bono

Kancelaria od wielu lat świadczy nieodpłatną pomoc prawną w ramach systemu tzw. pro publico bono na rzecz lokalnych stowarzyszeń tworząc ich statuty, uchwały, sprawozdania, zgłaszając zmiany danych do KRS, reprezentując je w sądach.

Kancelaria zawarła ramową umowę o partnerstwie z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło nr 7 z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach i Górniczym Stowarzyszeniem Wędkarskim „SILESIA” z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. W ramach zawartych umów o współpracy Kancelaria świadczy nieodpłatne usługi prawne z zakresu dochodzenia odszkodowań od zakładów wydobywczych, dochodzenia odszkodowań w przypadku zaistnienia choroby karpia, udziela pomocy w reprezentowaniu interesów stowarzyszenia w sądach w przypadku kłusownictwa, w sprawach rejestrowych stowarzyszenia, w sprawach związanych ze zniszczeniem rybostanu stowarzyszenia w przypadku klęsk żywiołowych i wydobywczych. Na takich samach zasadach kancelaria może świadczyć pomoc prawną na rzecz innych podmiotów branży rybackiej w sprawach dotyczących dochodzenia na ich rzecz odszkodowań od wydobywczych zakładów górniczych, reprezentować podmioty branży rybackiej w tym gospodarstwa rybackie w postępowaniach sądowych oraz wykroczeniowych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w ramach dochodzenia roszczeń w tym naprawienia szkód związanych z popełnieniem na ich szkodę kłusownictwa.

Kancelaria zawsze świadczy nieodpłatną pomoc prawną na rzecz podmiotów branży rybackiej w zakresie dochodzenia na ich rzecz odszkodowań w przypadku szkód powstałych w razie powodzi i klęsk żywiołowych.

W ramach dobroczynnej działalności na rzecz środowiska lokalnego Kancelaria może świadczyć nieodpłatną lub po promocyjnych cenach pomoc prawną, w szczególności dla pracowników byłych państwowych gospodarstw rybackich lub spółdzielni produkcyjnych w uzyskaniu uprawnienia do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej W zależności od stanu faktycznego Kancelaria po promocyjnych cenach lub nieodpłatnie udziela pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i edukacyjno – szkoleniowej na rzecz stowarzyszeń działających na rzecz aktywizacji sektora turystycznego lub rekreacyjnego w działaniach związanych z rozbudową infrastruktury rybackiej, turystycznej, jak i na rzecz stowarzyszeń związanych z upowszechnianiem tradycji i kultury rybackiej. Kancelaria może nieodpłatnie pomagać w uzyskaniu odszkodowań i zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw, uzyskiwaniu od sprawców przestępstw naprawienia szkody. Świadczona pomoc może dotyczyć ofiar i ich krewnych w postępowaniach związanych z popełnieniem przestępstwa, pomocy w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych, pomocy w uzyskaniu kompensaty od Skarbu Państwa, sporządzaniu skarg na przewlekłość postępowania, reprezentowaniu w postępowaniach mediacyjnych. W ramach prowadzonej działalności na rzecz pro publico bono każda osoba skierowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. 

Kancelaria zgodnie ze stworzonym przez siebie programem pomocy i edukacji prawnej w zakresie pobudzenia przedsiębiorczości i aspiracji edukacyjnych w tym aktywizacji społeczności lokalnej może prowadzić nieodpłatne cykliczne zajęcia i szkolenia w szczególności dla osób odchodzących z sektora rybactwa m.in. z powodu likwidacji stanowiska pracy czy też strukturalnego bezrobocia jak i dla mieszkańców lokalnych obszarów wiejskich. W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych pracownicy kancelarii mogą świadczyć pomoc w zakresie podstaw prawnych otwarcia makro- i mikroprzedsiębiorstwa, ich uprawnień i obowiązków w zakresie obciążeń publicznoprawnych, możliwości uzyskania pomocy ze strony sektora finansów publicznych i instytucji zewnętrznych. Szkolenia mogą być związane z aktywizacją branży turystycznej , a tematycznie dotyczyć będą przepisów prawnych obowiązujących przy rozpoczęciu działalności gospodarczej dla gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw rybackich, stadnin, łowisk, hodowli zwierząt, hoteli. W ramach szkoleń ich uczestnicy mogą uzyskać konieczną wiedzę w zakresie prawa związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze turystycznym. 

Właściciel kancelarii od wielu lat uczestniczy w akcjach i aukcjach charytatywnych, wspiera finansowo, prawnie i organizacyjnie liczne kluby sportowe jak i aktywnie uczestniczy w procesie ratowania zabytków zlokalizowanych w Czechowicach – Dziedzicach.

stopka_ue